DCOW-11 - 友田真希2003年番号 変態巨乳女医 友田真

DCOW-11 - 友田真希2003年番号 変態巨乳女医 友田真

蝉蜕去足者,去其前之两大足也。投以六味地黄汤,加于术,又少加苏子,连服十剂全愈。

俾服药后周身微似有汗,亦间有不出汗之时,令其关节中之炎热,徐徐随发表之药透出。因误用热药发汗,致热渴喘促,舌苔干黑,循衣摸床,呼索凉水,病家不敢与。

遂俾取麻黄一握,同鱼鳔胶一具,煎汤一大碗,乘热饮之,得汗而愈。后将洗髓丹服至十次,疮已不发。

翌日至他处药坊,按方取药服之,病遂全愈。夫病既危急,非大力之药不能挽回。

于冬日感冒风寒,上焦烦热,劳疾大作,痰涎胶滞,喘促异常。特其虽有外感,不必祛风二句,不无可议。

延愚诊视,见其汗出犹不止,六脉皆虚浮,按之即无。 【附方】葛稚川《肘后方》治小便不通,用大蝼蛄二枚,取下体,以水一升渍饮,须臾即通。

Leave a Reply